Verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden van Football-Fanbase webshop

 
De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden binnen de veertien werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. De kosten voor het terugzenden of inruilen van de Producten zijn voor rekening van de Klant. Dit is niet van toepassing op Producten die worden gepersonaliseerd op verzoek van de Klant.

1. Inleiding
 
De onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden (hierna "Voorwaarden" genoemd) worden overeengekomen tussen:

Football-Fanbase

Brimotex

2830 Willebroek

GSM: +32472/717.001

BTW: BE0597.602.449

Email : brimotex@t-shirtstreet.com

Hierna genoemd “Football-Fanbase” enerzijds,

En de personen die een aankoop doen of wensen te doen via de webshop  waarvan de toegang beperkt is tot de particuliere klanten die hun aankopen louter ten persoonlijke titel verrichten, hierna de "Klanten" of individueel de "Klant" genoemd, anderzijds.
Alle andere types van bestellingen dienen afgehandeld te worden met de volgende dienst van 
Football-Fanbase:  "BRIMOTEX@T-SHIRTSTREET.COM"

Football-Fanbase en de Klanten samen worden hierna de "Partijen" genoemd.

De levering van de pakketten zal in de meeste landen van de wereld kunnen plaatsvinden, waarvan de lijst geraadpleegd kan worden op de Webshop in de rubriek ”Leveringen”.

Football-Fanbase verkoopt zijn producten uitsluitend op afstand via de voormelde Webshop, alsook bij diverse verkooppunten en overeengekomen partners. Iedere andere bron van bevoorrading moet als verboden worden beschouwd. Football-Fanbase wenst de aandacht van zijn Klanten te vestigen op het bestaan van nabootsing en dit specifiek op het Internet. Ieder verdacht aanbod kan worden gemeld op het volgende e-mailadres : brimotex@t-shirtstreet.com

 
2. Voorwerp
 
De onderhavige algemene voorwaarden zijn bedoeld om de modaliteiten van de relatie tussen T-shirtstreet en zijn Klanten te definiëren, vanaf de bestelling tot de levering, inclusief het gebruik van de door 
Football-Fanbase ter beschikking gestelde diensten en de betalingen.

Ze regelen alle fasen die nodig zijn voor het overmaken van bestellingen en garanderen de follow-up van deze bestellingen tussen Partijen.
 
3. Toepassingsgebied
 
De onderhavige Voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van de Producten die zich op de Webshop bevinden op de dag waarop de Klant de bestelling overmaakt.

Ze gelden voor alle door Football-Fanbase aangeboden manieren om via het Internet bestellingen over te maken.

 
4. De bestelling
 
Bevoegdheid om een contract te sluiten
De Klant verklaart de bevoegdheid te bezitten zich volgens de hierna omschreven voorwaarden te kunnen verbinden.
 
Aanvaarding van de Voorwaarden door de Klant
De onderhavige Voorwaarden kunnen rechtstreeks op de Website gelezen worden. Op eenvoudig verzoek van de Klant kunnen ze ook via e-mail, per fax of via de post worden opgestuurd.

Het feit dat de Klant, voordat hij zijn bestelling bevestigt, het vakje "Ik heb kennis genomen van de algemene verkoopsvoorwaarden en aanvaard ze" aanvinkt, houdt meteen de uitdrukkelijke aanvaarding in van de onderhavige Voorwaarden, zonder enige beperking noch voorbehoud. Door deze handeling erkent de Klant de onderhavige Voorwaarden gelezen en begrepen te hebben en deze te aanvaarden.

Kenmerken van de Producten
Football-Fanbase doet zijn best om de essentiële kenmerken van de Producten, waarvan de Klant kennis dient te nemen, zo goed mogelijk te presenteren in de technische beschrijvingen van die Producten.
Football-Fanbase behoudt zich het recht voor het productassortiment te wijzigen.
 
De informatie en de foto’s worden slechts ten indicatieve titel verstrekt, zijn niet bindend en vervangen geenszins een analyse van de Producten tijdens de ambulante handelpraktijk van T-shirtville. Behalve indien anders vermeld op de Webshop, zijn alle door 
Football-Fanbase verkochte Producten nieuw en zijn ze geheel conform de vigerende wetgeving.

 
Besteldatum
De besteldatum wordt geacht de datum te zijn waarop de bestelling door de Klant bevestigd wordt. De op de Webshop opgegeven termijnen gaan pas in op deze besteldatum. De beschikbaarheid van de Producten blijft deze die op de website wordt aangegeven op voorwaarde dat de effectieve betaling binnen de vierentwintig uur na de bevestiging van de bestelling plaatsvindt.
 
Prijzen
Voor elk Product worden de prijzen opgegeven in euro, exclusief verzendingskosten. Ze zijn inclusief de btw die op de dag van de bestelling van toepassing is. Er wordt tevens rekening gehouden, alvorens de bestelling gevalideerd wordt, met eventuele BTW-vrijstellingen. Veranderingen van het toe te passen btw-tarief kunnen op de prijzen van de Producten worden doorberekend na de datum van inwerkingtreding van het nieuwe btw-tarief.

De op de Webshop aangegeven prijzen kunnen op elk moment wijzigingen ondergaan. De prijzen kunnen ook veranderen n.a.v. introductieacties, promotieacties of opruimingsacties.

Alle prijzen worden opgegeven onder voorbehoud van evidente typografische vergissingen.

De prijs die van toepassing is, is de prijs aangegeven op de Webshop op de datum waarop de bestelling van de Klant opgeslagen wordt, voor zover de effectieve betaling van de bestelling, plaatsvindt binnen de vierentwintig uur na validatie hiervan.
 
Verzendingskosten
De verzendingskosten worden de Klant in rekening gebracht, afhankelijk van het gewicht en omvang van het pakket (inclusief eventuele verpakking en geschenken), de plaats van levering en de gekozen transportondernemer of het gekozen vervoermiddel.

Ze worden aan de Klant meegedeeld voordat de bestelling definitief genoteerd wordt.

De verzendingskosten kunnen tijdelijk gratis aangeboden worden in het kader van promotieacties opgezet door Football-Fanbase.

De verzendingskosten vervallen vanaf aankoop van 5 items.


Douanekosten
Voor alle leveringen buiten de Europese Gemeenschap zijn de douanekosten ten laste van de Klant.

Kortingen en geschenken
Indien een computerprobleem een verdubbeling van de kortingen of geschenken met zich mee zou brengen, blijft de factuur geblokkeerd totdat de betaling in orde is gebracht of tot de annulering van de bestelling.

De geschenken worden aangeboden afhankelijk van het gekochte Product.
De kortingen, promotiecodes of geschenken zijn geldig binnen de geldigheidsperiode aangegeven op de Website of in de brief of e-mail met de beschrijving van de speciale aanbieding, en zolang de voorraad strekt.

Bestelprocedure
De Klant plaatst zijn bestelling via de Webshop.

In ieder geval dient de identificatie van de Klant, die het mogelijk maakt de bestelling op te slaan, ten minste de volgende informatie, waarvan de Klant de correctheid en authenticiteit waarborgt, te bevatten :

- alle informatie die gewoonlijk gevraagd wordt bij een inschrijving en bestelling via het Internet;

- De Klant dient de geselecteerde Producten duidelijk te identificeren aan de hand van hun bestelcode op de Website en dient deze na te kijken alvorens de bestelling te bevestigen. Indien voor bepaalde Producten opties gelden, dan verschijnen duidelijke bestelcodes zodra de gewenste opties geselecteerd zijn.

- De Klant dient ook de gewenste aantallen te vermelden;

- Ook dient de Klant duidelijk alle nodige informatie voor de levering op te geven en te controleren. Deze betreft in het bijzonder het juiste leveringsadres en de eventuele toegangsbeperkingen op de plaats van levering (zie rubriek "Leveringen");

- De Klant zal de gewenste leveringswijze en de gewenste verpakking aanduiden en controleren;

- Tot slot dient de Klant ook de gekozen betalingswijze te preciseren en te controleren.
 
Beschikbaarheid van de Producten
Indien 
Football-Fanbase het product niet meer in stock heeft en deze moet aanmaken, dan wordt de Klant via e-mail op de hoogte gebracht van de verwachte vertraging. De Klant kan dan op basis van deze nieuwe informatie beslissen zijn bestelling te annuleren. In dat geval worden hem geen annuleringskosten in rekening gebracht.

Football-Fanbase verbindt er zich enkel toe de ontvangen bestellingen uit te voeren zolang de Producten in eigen voorraad aanwezig zijn. Indien het Product of de Producten definitief niet meer beschikbaar zouden zijn, verbindt Football-Fanbase  zich ertoe de Klant hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te brengen. In dat geval kan de Klant vragen zijn bestelling te annuleren of deze te veranderen.

Bevestiging van de bestelling
Om te bevestigen dat de bestelling inderdaad genoteerd is, wordt er automatisch een e-mail aan de Klant gestuurd, onder voorbehoud van een correct geschreven e-mailadres op het inschrijvingsformulier. Deze mail wordt ter informatie en ter toekomstige referentie verstuurd. Deze dient dan ook bij te worden gehouden door de Klant.

Football-Fanbase  zal van zijn kant een elektronische kopij bijhouden van de documenten die betrekking hebben op de bestellingen van de Klant.

Voor alle leveringen buiten de Europese Gemeenschap zijn de douanekosten ten laste van de Klant.

5. Annulering van een bestelling - Herroepingsrecht
 
Met uitzondering van de gepersonaliseerde Producten, biedt 
Football-Fanbase, voordat de bestelling verzonden wordt door Football-Fanbase of voordat de Klant de bestelling ontvangen heeft, zijn Klanten de mogelijkheid hun bestellingen op eender welk moment te annuleren. Eenmaal gevalideerd kan een bestelling daarentegen niet meer worden aangepast. Er kunnen zich verschillende gevallen voordoen :

- De bestelling is nog niet verzonden : in dat geval neemt Football-Fanbase de annulering onmiddellijk in aanmerking.

- De bestelling is al geheel of gedeeltelijk verzonden. Football-Fanbase neemt de annulering van nog niet verzonden Producten in aanmerking en de Klant kan het reeds verzonden pakket bij de aanbieding ervan, binnen de veertien werkdagen volgend op de dag van levering weigeren.

In beide gevallen geldt dat het raadzaam is dat de Klant contact opneemt met Football-Fanbase om melding te maken van deze annulering nog voordat het Product opnieuw verzonden wordt. Dit kan op het volgende adres : info@t-shirtstreet.com

De Klant heeft de mogelijkheid zijn bestelling te annuleren en terug te zenden binnen de veertien werkdagen volgend op de dag van levering van het Product.

De kosten voor het terugzenden of inruilen van de Producten zijn voor rekening van de Klant.

In ieder geval dient de ruil of de terugbetaling bij Football-Fanbase te worden aangevraagd en dienen het Product of de Producten teruggezonden te worden door een mail te sturen naar: info@t-shirtstreet.com

 of +32472/717.001 (van maandag tot vrijdag, van 10u tot 16u (GMT)). Het herroepingsrecht vindt individueel toepassing op ieder Product uit eenzelfde bestelling.
 
Football-Fanbase behoudt zich het recht voor een vergoeding te eisen voor eventuele schade aan teruggezonden Producten.
 
6. De betaling
 
Betalingsmiddelen
De Klant regelt zijn bestelling op de Website via de methodes die gemeld staan op de pagina 'betaalmethoden'.

De Klant waarborgt aan Football-Fanbase dat hij over de nodige toelatingen beschikt om zijn gekozen betalingsmogelijkheid te kunnen gebruiken.

De transactie volstrekt zich via een gespecialiseerd organisme dat als enige zal beschikken over de bankgegevens welke werden doorgegeven op de Webshop het moment van betalen.

Factuur
De bestelbon die de Klant online invult geldt niet als factuur. Op welke manier hij zijn bestelling ook heeft overgemaakt of betaald, de Klant ontvangt altijd het origineel van de factuur bij de levering van de Producten, in het pakket (of op het factuuradres indien dit zou verschillen van het leveringsadres).

Football-Fanbase bewaart van elke factuur een exemplaar.
 
Betaaldatum
De Klant wordt gedebiteerd op het moment dat hij zijn bestelling valideert.

Indien de Producten niet beschikbaar zijn, kan Football-Fanbase, op vraag van de Klant, overgaan tot een gedeeltelijke verzending van soortgelijke Producten. In dat geval kan aan de Klant een extra verzendingskost worden aangerekend.

Het totale bedrag zal alsdan van de rekening van de Klant gedebiteerd worden maximaal enkele dagen voor het vertrek van het eerste pakket.
 
Eigendomsoverdracht
Football-Fanbase blijft eigenaar van de geleverde Producten totdat de Klant ze integraal betaald heeft. De overdracht van het risico op verlies of beschadiging van de Producten vindt plaats vanaf de ontvangst door de Klant van de Producten.
 
7. De levering
 
Verzendingstermijnen
De bestellingen die via de Webshop worden overgemaakt worden alleen tijdens werkdagen opgenomen.T-shirtstreet behandelt in de loop van deze dagen alle bestellingen die de vorige dagen tot het uur van deze opname zijn doorgegeven.

Het gereedmaken van een bestelling kan in principe tot twee werkdagen in beslag nemen en houdt met name in : de behandeling van de bestelling, het gereedmaken van de Producten, de verpakking en de facturatie, en tot slot de eigenlijke verzending van de beschikbare Producten.

De voorbereiding van een gepersonaliseerde bestelling kan tot tien werkdagen in beslag nemen.

Bovenstaande termijnen zijn de termijnen die lopen tot aan de overhandiging aan de transportondernemer en bevatten dus niet de duurtijd van de eigenlijke verzending.

Indien blijkt dat de verzendingstermijn niet nageleefd kan worden, zal een nieuwe termijn worden meegedeeld aan de Klant. Deze wordt berekend op basis van de gegevens die op dat moment gekend zijn door Football-Fanbase. In dat geval, zal er eveneens een voorstel tot annulering worden overgemaakt aan de Klant, die zijn bestelling dan dient te bevestigen. Indien bovendien de betaling reeds geregistreerd was voor bepaalde betalingsmodaliteiten, zal er samen met het annuleringsvoorstel eveneens een voorstel tot terugbetaling naar de Klant worden gezonden.

Football-Fanbase vestigt de aandacht van de Klanten op het feit dat in deze termijn de zaterdagen, zondagen of feestdagen niet inbegrepen zijn.

Indien niet alle Producten beschikbaar zijn, kan Football-Fanbase de verzendingen opsplitsen. Zo kunnen de beschikbare Producten al meteen verzonden worden terwijl de rest van de bestelling verzonden wordt zodra de andere Producten beschikbaar zijn.

Er wordt op het moment van de verzending van de Producten automatisch een e-mail aan de Klant gestuurd onder voorbehoud van een correct geschreven e-mailadres op het inschrijvingsformulier van de contactpagina.

De hierboven vermelde termijnen worden ten indicatieve titel verschaft en onder voorbehoud van eventuele gebeurtenissen die ontsnappen aan de wil van 
Football-Fanbase

8. Duur van het transport

 
Verpakking
De Producten zijn verpakt volgens de geldende normen voor transport teneinde een optimale bescherming tijdens hun levering te verzekeren. Er wordt aan de Klant gevraagd dezelfde normen te hanteren bij het terugzenden van een Product. 
Football-Fanbase behoudt zich het recht voor om een gedeeltelijke terugbetaling te eisen ingeval het teruggezonden Product in een staat blijkt te zijn die de verdere verkoop onmogelijk maakt of indien het aangeduid technisch probleem erger werd gemaakt.

 

 

 

Leveringen
Football-Fanbase doet beroepop de voor hem voorhanden zijnde transportfirma's en zal indien nodig zijn klanten inlichten doormiddel van een trackingnummer van de gekochte goederen mede te delen aan zijn klanten.

 
Persoonsgegevens
De Klanten weten en zijn er zich van bewust dat het Internet geen medium is waarop een geheel veilige gegevensoverdracht kan plaatsvinden en dat bijgevolg een sluitende garantie met betrekking tot het respect voor hun privacy niet kan worden gewaarborgd, met uitzondering van bepaalde beveiligde delen van de Webshop, welke alzo worden aangeduid.

Football-Fanbase  wijdt alle vereiste aandacht aan de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens in zijn meest recente versie.

Enkel de persoonsgegevens die de Klanten met kennis van zaken meedelen worden geregistreerd en opgeslagen in de bestanden en kunnen worden gebruikt voor de promotie van Football-Fanbase. Dienaangaande stelt Football-Fanbase aan de Klant op het ogenblik van de inschrijving voor om een informatiebrief of promoties te kunnen ontvangen en/of zich te kunnen inschrijven om op de hoogte te worden gehouden van toekomstige “verkoopsevenementen”. De Klant kan op ieder moment zijn abonnement via zijn persoonlijke account of via een hyperlink onderaan de ontvangen mails aanpassen. (Nieuwsbrief)

De meegedeelde persoonsgegevens in het kader van de bestelling van de verkoopsartikelen zijn vereist voor de levering van deze artikelen in kwestie. Zij worden slechts bewaard tijdens de duurtijd van de levering. Geen enkel van deze gegevens zal worden meegedeeld aan derden noch worden aangewend voor commerciële doeleinden.

Om beveiligingsredenen of om het aantal bezoekers van de Webshop te kunnen registreren, zal Football-Fanbase de volgende gegevens automatisch opslaan : datum en uur van bezoek van de Website, IP-adres, geraadpleegde pagina’s, gebruikte browser en land van oorsprong.

Geen enkel gegeven wordt geregistreerd, noch verzonden aan derden, noch gebruikt voor commerciële doeleinden zonder het medeweten van de Klanten, dit zonder afbreuk te doen aan hetgeen boven werd uiteengezet.

Het staat de Klant op ieder moment vrij om toegang te hebben tot zijn persoonsgegevens, deze te laten verbeteren of verwijderen uit de bestanden van Football-Fanbase. Hiertoe dient men zich te richten tot Info@T-shirtstreet.com

Intellectuele eigendom
Alle visuele of geluidselementen van de Webshop, inclusief de gebruikte onderliggende technologie, zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht of octrooirecht.

Personen die een website hebben en op deze website een eenvoudige link naar de Webshop willen plaatsen, dienen hiervoor toestemming te vragen aan Football-Fanbase . Een door Football-Fanbase gegeven toestemming houdt in geen geval in dat er enige band bestaat tussen Football-Fanbase en de site. Bovendien wordt dergelijke toestemming in geen geval definitief gegeven. Op eenvoudig verzoek van Football-Fanbase zal deze link verwijderd moeten worden.

Alle Hyperlinks naar de Webshop die gebruik maken van technieken van het type “framing”, “deep-linking”, of“in-linelinking” zijn strikt verboden.

Volledigheid van de Voorwaarden
Veranderingen in de wetgeving of reglementeringen of een rechterlijke beslissing die een of meer clausules uit deze Algemene verkoopsvoorwaarden nietig zouden verklaren, doen niets af aan de geldigheid van de onderhavige Algemene verkoopsvoorwaarden. Dergelijke veranderingen of vaststellingen geven de Klant in geen geval de toestemming om deze Algemene verkoopsvoorwaarden niet in acht te nemen.

Indien een voorwaarde niet uitdrukkelijk vermeld zou zijn, dan wordt ervan uitgegaan dat deze onderworpen is aan de geldende gebruiken op het gebied van postorderverkoop door ondernemingen waarvan de maatschappelijke zetel in België gevestigd is.
 
Duur en toepassing
De onderhavige Voorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen via de Webshop zolang de webshop www.
Football-Fanbase.com actief is

De onderhavige, nauwkeurig gedateerde Voorwaarden kunnen op eender welk moment door Football-Fanbase gewijzigd worden. De toepasselijke Voorwaarden zijn de voorwaarden die van toepassing zijn op de datum waarop de bestelling opgeslagen wordt.

Rechtsgebied en toepasselijk recht
De onderhavige Gebruiksvoorwaarden en de relatie tussen www.T-shirtstreet.com

De gebruikers zijn onderworpen aan het Belgisch recht en eventuele geschillen waarvoor geen minnelijke schikking wordt gevonden, worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Mechelen.